Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

 

Pokrenut je Zaključkom Vlade RH od 17. siječnja 2013.;

Glavni cilj Projekta je objedinjavanje i kvalitetnije upravljanje viškovima svjetlovodne infrastrukture trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (koja su do tada samostalno upravljala svjetlovodnom infrastrukturom u svojem vlasništvu);

Projekt je usmjeren davanju elektroničke komunikacijske infrastrukture i usluga na korištenje svim operatorima pod jednakim uvjetima, prema načelu “otvorenog pristupa mreži”, čime će se bitno olakšati i ubrzati potrebna ulaganja u razvoj i daljnju izgradnju infrastrukture širokopojasnog pristupa;

Odlukom Vlade RH od 11. travnja 2013. trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. određeno je nositeljem operativne provedbe ovoga Projekta te su mu određene zadaće i rokovi u provedbi Projekta;

Odlukom Vlade RH od 18. prosinca 2013. podrobnije je uređen način operativne provedbe Projekta, kroz utvrđivanje obveze trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu RH i s njima povezanim društvima, koja upravljaju svjetlovodnom infrastrukturom (HAC, HC, ARZ, HŽ Infrastruktura, HEP, JANAF i PLINACRO) na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji po modelu podjele prihoda, na razdoblje od 30 godina s društvom Odašiljači i veze d.o.o. u cilju omogućivanja daljnje provedbe Projekta.

Tijekom 2014. g. zaključeni su ugovori o poslovnoj suradnji s navedenim trgovačkim društvima koja imaju višak svjetolovodne infrastrukture.

Zaključeni su i prvi ugovori s operatorima elektroničkih komunikacija.

Objedinjena svjetlovodna infrastruktura navedenih trgovačkih društava predstavlja jezgreni dio mreže u duljini od 8.000 kilometara;

 

CILJ PROJEKTA:

Cilj ovoga Projekta NIJE stvaranje novoga državnog operatora, kao ni izravno pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga krajnjim korisnicima – usluge krajnjim korisnicima i nadalje će pružati komercijalni operatori elektroničkih komunikacija koji će unajmljivati svjetlovodnu mrežu pod povoljnijim uvjetima na područjima za koja su zainteresirani;

Odašiljači i veze d.o.o. će cjelokupnu dobit ostvarenu provedbom ovoga Projekta uložiti u izgradnju nove širokopojasne infrastrukture na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes, i to je zapravo najveći razlog pokretanja ovoga Projekta –pružanje mogućnosti brzog pristupa internetu u ruralnim i slabije razvijenim područjima Hrvatske;

Integracijom postojeće izgrađene svjetlovodne infrastrukture u jedinstvenu mrežu,za što će trebati određeno vrijeme(jedna do dvije godine),ponuda će se dodatno proširiti na niz naselja u Hrvatskoj u kojima danas uopće nema širokopojasnog pristupa internetu.

 

KORISTI OD PROJEKTA:

Izravne koristi od Projekta imaju javna trgovačka društva kojima će pripasti 50% prihoda ostvarenog na njihovoj infrastrukturi, a svi dodatni troškovi,kao i povrat pripadnog dijela ulaganja tih društava u svjetlovodnu infrastrukturu pokrivaju se iz toga prihoda;

Najveću neizravnu korist od Projekta će imati građani i poduzetnici, budući da će komunikacijska infrastruktura nove generacije postati dostupnija na širem području Hrvatske, a ne samo u velikim gradovima, te po prihvatljivim uvjetima za operatore elektroničkih komunikacija (i to ne samo one najveće),koji će onda građanima i poduzetništvu (ponajprije malom i srednjem gospodarstvu)moći ponuditi brzi internet po povoljnijim uvjetima i time omogućiti kvalitetan pristup najnaprednijim digitalnim uslugama i tehnologijama.

U konačnici, ovaj će Projekt pridonijeti i povećanju razine tržišne konkurentnosti Republike Hrvatske, budući da suvremene komunikacijske usluge danas čine temelj digitalnog gospodarstva i društva u cijelini.

 

Pogledaj prezentaciju:
Projekt objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske